Czym jest PESEL i jak go wykorzystujemy

Każdy pełnoletni mieszkaniec Polski, w tym obcokrajowiec winien posiadać swój własny, unikalny numer PESEL. Numer ten na wniosek nadaje właściwy do miejsca zamieszkania organ – wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz automatycznie urząd stanu cywilnego przy sporządzaniu aktu urodzenia dla dziecka. W ten sposób państwo niejako kataloguje mieszkańców w rejestrze o nazwie Powszechny System Ewidencji Ludności, w skrócie PESEL.

Numer PESEL to jedna z obowiązkowych składowych dowodu osobistego i oprócz imienia, nazwiska oraz daty urodzenia ważny składnik prawidłowej identyfikacji danej osoby.

W numerze PESEL zawarte są cyfry określające dokładną datę urodzenia, płeć i numery porządkowe. W przypadku obcokrajowców numer nadawany jest automatycznie jeśli zameldują się na terenie Polski na czas dłuższy niż 30 dni.

By otrzymać numer należy podać szczegółowe dane dotyczące dat, miejsca urodzenia i zamieszkania, związku małżeńskiego, imion i nazwisk rodowych, itp.

Do czego służy numer PESEL?

Większość czynności administracyjnych wymaga podania numeru PESEL. Bez niego nie założy się np. konta w banku, nie otrzyma paszportu, nie zawrze umowy na większość stałych usług dotyczących codziennego życia jak dostawy prądu, wody, usług telekomunikacyjnych, i innych.

PESEL służy też do identyfikacji podatkowej dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej, a rozliczających się z fiskusem jako osoby fizyczne. Jest niezbędny w codziennym funkcjonowaniu.

Powszechny System Ewidencji Ludności to dokładna baza danych ludzi zamieszkujących terytorium Polski. Dostęp do niej mają odpowiednie organy państwa, które muszą korzystając z jej zawartości ściśle przestrzegać procedur poufności zawartych w dyrektywach RODO.

Dla wielu firm informacje tam zawarte stanowią bezcenne źródło danych dotarcia do klienta docelowego.

By ułatwić firmie wdrażanie jakieś nowego systemu stworzony został generator numeru PESEL https://nety.pl/generator-numeru-pesel/ umożliwiający np. tworzenie testowych kont użytkowników. Dzięki generatorowi można na podstawie wskazanych kryteriów tworzyć losowe numery PESEL.