Prace szczególnie niebezpieczne


Wbrew temu czego możemy się spodziewać, prace szczególnie niebezpieczne zdarzają się bardzo często. Są to taki prace w których istnieje zwiększone ryzyko zagrożenie życia lub zdrowia pracownika.

Prace szczególnie niebezpieczne

Wbrew temu czego możemy się spodziewać, prace szczególnie niebezpieczne zdarzają się bardzo często. Są to taki prace w których istnieje zwiększone ryzyko zagrożenie życia lub zdrowia pracownika. Większość prac w branży m.in budowlanej, instalacyjnej to prace szczególnie niebezpieczne. Dlaczego? Wszystkie prace ziemne, w których istnieje ryzyko przysypania , zasypania człowieka (czy np. budowa rurociągów, kopanie fundamentów pod budynki) to prace szczególnie niebezpieczne. Również prace pod napięciem, na wysokości, rozbiórkowe, prace w studzienkach kanalizacyjnych, przy przy czyszczeniu zbiorników są również kwalifikowane jako szczególnie niebezpieczne. Wszystkie prace które wykonujemy w warunkach zwiększonego zagrożenia, w ciężkich warunkach również kwalifikowane są do tej kategorii. Zadaniem pracodawcy jest zidentyfikowanie, określenie i stworzenie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych jakie wykonywane są w danym przedsiębiorstwie. Kompleksowe i poważne podejście do tego tematu jest bardzo ważne.

Zignorowanie szczególnie niebezpiecznych warunków pracy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika. Pamiętajmy że odpowiedzialność za pracownika ponosi pracodawca.

Przy planowaniu prac szczególnie niebezpiecznych należy podjąć jak największe środki ostrożności. W pierwszej kolejności należy zadbać o środki ochrony zbiorowej – czy np. balustrady przy pracach na wysokości ale również ŚOI np. indywidualna ochrona dróg oddechowych przy prac z materiałami chemicznymi.

Należy pamiętać że pracownik podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych musi być cały czas pod nadzorem pracownika nadzoru. Osoba nadzoru może zostać wybrana protokolarnie przez pracodawcę po wcześniejszym zapoznaniu się z warunkami bezpiecznej pracy i odpowiednim szkoleniu. Prace takie powinny odbywać się na podstawie pisemnego pozwolenia i po dokładnym poinformowaniu pracownika odnoście zasad BHP w tej szczególnej pracy. Dopuszczone do tego typu prac mogą być tylko osoby odpowiednio przeszkolone.

By prace uznane za szczególnie niebezpieczne mogły być wykonywane pracodawca musi zapewnić:

  • osobiste środki ochrony indywidualnej oraz instruktaż z ich odpowiedniego używania. Ich zakres jest różny w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Przy pracy w zbiornikach paliwowych będzie to np. maska cało twarzowa z wymuszonym obiegiem powietrza, czujnik gazowy i ubranie ESD, w wypadku prac na wysokości – szelki bezpieczeństwa wraz ze specjalistycznym kaskiem. Bez odpowiednich ŚOI nie można podjąć pracy.
  • posiadać odpowiednie narzędzia zakwalifikowane do danego rodzaju pracy – np. nieiskrzące młotki do prac w strefach EX
  • odpowiednie szkolenie z zakresu prowadzonych prac. Pracownik musi wiedzieć jak bezpiecznie dla siebie i współpracowników wykonywać dane prace, w jakiej kolejności wykonywać czynności itp

Na pracodawcy ciąży odpowiedzialność za wykonywanie takiego rodzaju prac, dlatego to w jego interesie jest stworzenie bezpiecznych i komfortowych warunków pracy dla pracownika.

Przepisy określające prace szczególnie niebezpieczne:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).