Umowa zlecenia z punktu widzenia pracodawcy

Umowa zlecenia jest z punktu widzenia prawa typem umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem jest wykonywanie jakiejś konkretnej czynności (pracy) w zakresie jakiegoś określonego czasu. Jest to więc forma zupełnie inna, niż umowa o dzieło, w której jasno określa się jaki rezultat powinien zostać osiągnięty, aby należało się za wykonaną pracę wynagrodzenie. Umowa zlecenia może zostać zawarta zarówno pomiędzy dwoma osobami fizycznymi, jak i prawnymi, a także pomiędzy osobą fizyczną i prawną.

Jeśli zaś chodzi o wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach tego typu umowy, to nie musi ono być dokładnie określone przez strony umowy w jej treści, jednak nie oznacza to, że się ono wykonującemu nie należy (możliwe jest sporządzenie umowy zlecenia, która za pracę nie przewiduje wynagrodzenia, jednak musi to być w niej jasno stwierdzone), po prostu w takiej sytuacji należy po wygaśnięciu umowy ustalić wynagrodzenie, jakie jest odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy oraz poziomu kwalifikacji pracownika. Nie jest to z punktu widzenia pracodawcy optymalne rozwiązanie, gdyż firma, nie określająca wcześniej dokładnie przewidzianego za pracę będącą przedmiotem umowy wynagrodzenia, naraża się na nieprzewidziane wydatki i problemy natury prawnej. Nigdy nie wiadomo, czy kwota, jaką przyjdzie zapłacić (choćby nie z własnej woli, a postanowieniem sądu pracy) nie przekroczy możliwości finansowych firmy. Powinno się również wypłacać zaliczkę, w przypadku umowy, której wykonanie wiąże się z poniesieniem wydatków (jak zakup narzędzi, czy paliwa do samochodu lub biletów na dojazd na miejsce wykonywania pracy).

Jeśli zaś chodzi o koszty związane z zawieraniem umowy zlecenia, to jako pracodawca musisz się zawsze dwa razy zastanowić, czy jej wybór nie sprawi, że twój biznes nie zostanie obciążonymi dodatkowymi kosztami, których można było legalnie uniknąć wybierając inne formy zatrudnienia. Mowa tu oczywiście o ubezpieczeniu ZUS, do którego składki należy odprowadzić za osobę, która nie jest objęta obowiązkiem ubezpieczeniowym z tytułu umowy o pracę. Przy szacowaniu, czy umowa zlecenie się w danym przypadku opłaca, należy brać pod uwagę, że wysokość składek oblicza się co najmniej od minimalnego wynagrodzenia, które jest ustalane w przepisach.

Najważniejsze jednak, to być uczciwym. Jeśli okaże się, że umowa zlecenie została zawarta z pracownikiem, któremu przysługuje umowa o pracę (co może stwierdzić sąd), firma zostanie narażona na poważne kłopoty. Umowę zlecenie możesz zerwać w dowolnej chwili, ale w takim przypadku musisz zapłacić wykonującemu ją za czas jaki poświecił zleceniu oraz zrekompensować koszty jakie w jego ramach poniósł.