Skuteczny zapis windykacyjny

Nie każda osoba zdaje sobie z tego sprawę, ale może stać się automatycznie właścicielem zapisanych w testamencie rzeczy. Aby tak się stało wystarczy jedynie podpis notariusza i porozumienie dwóch stron zapisu.

Nowe prawo

Z dniem 23 października 2011 w życie weszło prawo nowelizujące kodeks cywilny pozwalające spadkodawcy/zapisaodawcy na przepisanie samochodu, mieszkania czy nawet całej firmy konkretnej osobie. W wyniku tych zmian praktycznie osoby będące zapisobiorcami od razu stają się właścicielami rzeczy. Można powiedzieć że w wyniku wprowadzenia zapisu windykacyjnego wola testatora w końcu zostaje w 100% spełniona.

 

Zapis windykacyjny

Ta forma zapisu (w przeciwieństwie do zapisy zwykłego) powoduje, iż przedmiot majątkowy przekazany na  drodze zapisu windykacyjnego  przez spadkobiercę konkretnej osobie staje się jej własnością w momencie otwarcia testamentu. Czyli z chwilą śmierci spadkodawcy oraz jednocześnie zapisodawcy. Taki przedmiot majątkowy nie wchodzi bowiem w ogóle do majątku spadkowego.

Skuteczność zapisu

Dbając o to by zapis windykacyjny był skuteczny trzeba:
– sporządzić go w formie notarialnej
– nie może zawierać warunków lub zastrzeżeń terminów

– musi zawierać rzeczy oznaczone co do ich tożsamości

– przedmiotem mogą być zbywalne prawa majątkowe
– przedmiotem może być ustanawiane na rzecz zapisobiorcy użytkowanie lub służebność

– przedmiotem może być również przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolne.

Zapisobiorca pomimo zawartej umowy ma możliwość odmówienia przyjęcia zapisu w ciągu 6 miesięcy od otwarcia spadku. Musi on wówczas złożyć oświadczenie o odrzuceniu zapisu. Podobnie jak w wypadku darowizny może się okazać, że osoba zapisu jest niegodna zapisobrania.