Egzamin dla ósmoklasisty 2019 – co powinien wiedzieć uczeń?


Osiem lat szkoły podstawowej to czas intensywnej nauki i zdobywania cennych doświadczeń. Młodzi ludzie poznają świat dzięki zdobywanej wiedzy. Umiejętności, które muszą nabyć, zawarte są w podstawie programowej, która określa to, co uczeń kończący szkołę podstawową powinien wiedzieć. Egzamin ósmoklasisty ma na celu sprawdzić, czy to zadanie powiodło się.

Co musi wiedzieć uczeń przystępujący do egzaminu ósmoklasisty?

Na koniec szkoły podstawowej sprawdzana jest znajomość materiału z języka polskiego, matematyki oraz nowożytnego języka obcego. Uczeń musi znać oczywiście pojęcia czy wzory, ale jego obowiązkiem jest też umieć zastosować je w praktyce.

I tak, jeżeli chodzi o język polski, ósmoklasista musi znać podstawowe formy wypowiedzi, do których należą rozprawka, artykuł, notatka informacyjna, przemówienie. Będzie także proszony o stworzenie wypowiedzi w jednej z tych form. Ważne jest, aby potrafił czytać ze zrozumieniem – w teście na pewno znajdą się zadania, które będę sprawdzać tę umiejętność. W związku z tym znać należy definicje dotyczące środków stylistycznych i środków wyrazu. Ażeby poprawnie odpowiadać na niektóre z pytań, konieczna będzie znajomość kontekstu literackiego, a co z a tym idzie kanonu lektur obowiązkowych.

Egzamin z matematyki wymaga, aby uczeń popisał się sprawnością rachunkową, logicznym myśleniem, interpretacją wyników. Egzaminowany spotka się z zadaniami zamkniętymi, w formie typowo testowej, jak też z zdaniami otwartymi, kiedy to sam będzie musiał rozwiązać konkretny problem matematyczny. Test ten sprawdzi więc wiedzę z działów takich jak liczby naturalne i ujemne, ułamki zwykłe oraz dziesiętne, geometria, statystyka, procenty oraz rachunek prawdopodobieństwa.

Chcąc zdać egzamin z języka obcego uczeń winien opanować słownictwo oraz struktury gramatyczne. Również tak jak w przypadku języka polskiego musi umieć czytać ze zrozumieniem oraz właściwie przetwarzać informacje. Dodatkowo w teście pojawią się zadania sprawdzające rozumienie języka ze słuchu.

Co zrobić, aby przygotować się lepiej do egzaminów?

Podręczniki przed egzaminem to podstawowe źródło informacji i wymaganej wiedzy. Repetytorium będzie jednak dużo lepszym wyborem podczas nauki do egzaminów. Podstawa programowa jest w tego typu pomocach naukowych przejrzyście opracowana. Informacje są skondensowane i przedstawione rzeczowo, co skraca czas nauki. Dodatkowo osiem lat edukacji z danego przedmiotu jest zamknięte w jednej książce – jest to zdecydowania lepsze rozwiązanie niż cały stos podręczników.