Kiedy ustaje wspólność majątkowa

null

W momencie zwarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami wspólność majątkowa na mocy ustawy. Przedmioty należące do wspólności majątkowej to te, które zostały nabyte podczas trwania małżeństwa przez małżonków lub jednego z nich. Przedmioty, te które nie zostały objęte wspólnością majątkowa będą należały do osobistego majątku każdego z małżonków.

Rozdzielność majątkowa

Wspólność majątkowa ustaje w sytuacji, gdy małżonkowie zdecydują się na zawarcie umowy w formie aktu notarialnego  w której zdecyduje o jej zniesieniu. Wspólność majątkowa również ustaje wskutek rozwodu, separacji, unieważnienia małżeństw oraz w chwili śmierci lub ubezwłasnowolnienia drugiego małżonka. Istnieje również możliwość, aby sąd zadecydował a takim fakcie. Taka sytuacja ma miejsce jeśli zaistnieją ważne powody, Do takich powodów możemy zaliczyć: trwonienie majątku wspólnego na skutek hulaszczego trybu życia, alkocholizmu, uchylania się od pomożenia majątku wspólnego, zatrzymanie majątku tylko dla siebie oraz gdy jeden z małżonków zadłuża majątek wspólny. W przypadku gdy ustanie wspólność majątkowa  drugi małżonek nie odpowiada za zobowiązania współmałżonka. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem, który został ustalony na wyroku. Istnieje możliwość w wyjątkowych okolicznościach, aby sąd ustanowił taką rozdzielność z datą wsteczną. Zazwyczaj ma to miejsce, gdy małżonkowie od dłuższego czasu żyli w rozłące.

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Pozew o rozdzielność majątkowa składa się do sądu rejonowego zgodnie z miejscem zamieszkania małżonków. W przypadku trudności z ustaleniem takiego miejsca, miejscem właściwym będzie miejsca pozwanego, gdy nie będzie takiej podstawy to wyznacza się miejsca powoda. W razie ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje swój majątek osobisty, natomiast majątek wspólny może ulec podziałowi.